BackBack

Early Indians: The Story of Our Ancestors and Where We Came From (Marathi)

Tony Joseph

Rs. 350.00

शारीरिक दृष्टीने बुद्धिमानमानवांचंयाग्रहावरीलआगमन, याप्रश्नावरदिवसेंदिवसगरमागरमचर्चाहोतअसतानाचटोनीजोसेफयांनीप्रशंसनीयरितीनंत्याचंनिराकरणकेलंआहे.मानवीअवशेषांच्याआधारेप्राचीनडीएनएच्याअभ्यासामध्येनव्यानंचझालेल्यासंशोधनाचाखोलवरविचारकरूनत्यांनी‘आर्यांचंस्थलांतर’ हाविषयमुळातूनस्पष्टकेलाआहे. लगेचनिष्कर्षकाढतायेईल, असाहाविषयनाही.त्याचीगुंतागुंतवाढतजाणारीआहे. याविषयावरीलआपल्याविचारांनापुष्टीदेण्यासाठीजोसेफनीपुरातत्त्वशास्त्र,भाषाशास्त्र, अनुवंशशास्त्रआणिसाहित्यातीलविविधांगीमाहितीक्रमबद्धरितीनंदिलीआहे. Read More

BlackBlack
Description

शारीरिक दृष्टीने बुद्धिमानमानवांचंयाग्रहावरीलआगमन, याप्रश्नावरदिवसेंदिवसगरमागरमचर्चाहोतअसतानाचटोनीजोसेफयांनीप्रशंसनीयरितीनंत्याचंनिराकरणकेलंआहे.मानवीअवशेषांच्याआधारेप्राचीनडीएनएच्याअभ्यासामध्येनव्यानंचझालेल्यासंशोधनाचाखोलवरविचारकरूनत्यांनी‘आर्यांचंस्थलांतर’ हाविषयमुळातूनस्पष्टकेलाआहे. लगेचनिष्कर्षकाढतायेईल, असाहाविषयनाही.त्याचीगुंतागुंतवाढतजाणारीआहे. याविषयावरीलआपल्याविचारांनापुष्टीदेण्यासाठीजोसेफनीपुरातत्त्वशास्त्र,भाषाशास्त्र, अनुवंशशास्त्रआणिसाहित्यातीलविविधांगीमाहितीक्रमबद्धरितीनंदिलीआहे.